Fryske Bommel yn 2015 Kadoboek.

Utjouwerij Le Chat Mort út Ketlik en Tresoar út Ljouwert binne oerienkommen dat yn 2015 in Fryske Bommel útjűn wurde sil. Jarich Hoekstra en Harke Bremer, dy’t al earder Bommelferhalen fan Marten Toonder oerset ha, sille ek dizze útjefte fersoargje. It ferhaal dat oerset wurdt is ‘De Vergelder’. It is in ferhaal oer de útfining fan in jildapparaat yn finansjeel nuodlike tiden. In tema dat oanslút bij de aktualiteit fan hjoeddei. De útjefte sil brűkt wurde as Kadoboek yn de promoasjeperioade fan Swalk (11 o/m 20 septimber 2015). It boek sil fanôf 11 septimber 2015 yn de boekhannel lizze en is te krijen by oankeap fan in oar boek.

Friese Bommel in 2015 Kadoboek
Uitgeverij Le Chat Mort uit Katlijk en Tresoar uit Leeuwarden zijn overeengekomen dat in 2015 een Friese Bommel wordt uitgegeven. Jarich Hoekstra en Harke Bremer, die al eerder Bommelverhalen van Marten Toonder hebben vertaald, zullen ook deze uitgave verzorgen. Het verhaal dat wordt vertaald is ‘De vergelder’. Het is een verhaal over de uitvinding van een geldapparaat in financieel moeilijke tijden. Een thema dat aansluit bij de actualiteit van vandaag de dag. De uitgave zal gebruikt worden als Kadoboek in de promotieperiode van Swalk (11 t/m 20 september 2015). Het boek zal vanaf 11 september in de boekhandel liggen en is gratis bij aankoop van een ander boek.

 
 

| Uitgeverij Le Chat Mort |
| Olly B. Bommel | Kaptein Rob | Erik de Noarman |
| Suske en Wiske | Rob Godthelp | Nieuws | BESTELFORMULIER |

| Interessante links | Email |


© Uitgeverij Le Chat Mort / Knooppunt Internetproducties

Webmaster mail